2

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA /ďalej DSS a ZPB Merema/ vznikol v roku 1966 vo Svätom Jure. Po tridsiatich rokoch pôsobenia, v roku 1996, boli klienti presídlení do priestorov rekreačného zariadenia v Modre Harmónii.

Z dôvodu skvalitnenia života klientov bolo v roku 2003 v Modre –Kráľová zriadené detašované pracovisko, ktoré je bezbariérové a plne vyhovujúce čiastočne imobilným ľuďom, pre ktorých boli priestory v Harmónii nevyhovujúce. Poslaním nášho zariadenia je dbať o spokojnosť a dôstojný život klientov, ich všestranný rozvoj osobnosti, o vytvorenie pracovných príležitostí a skvalitnenie života s čo najväčšou možnou mierou sociálnej inklúzie.

Vízia Meremy je nasmerovaná na zavedenie štandardizácie kvality sociálnych služieb orientovaných na klienta a jeho aktívnu spoluúčasť na poskytovaní sociálnych služieb s dôrazom na jeho práva a dôstojnosť. V DSS a ZPB Merema v Modre sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Poskytujme komplexnú celoročnú starostlivosť 52 občanom /mužom/ s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

Nami poskytované služby zahŕňajú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu, základné sociálne poradenstvo, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary. Zabezpečujeme a poskytujeme terapeutickú /arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, rozvoj pracovných zručností, fytoterapia, canisterapia/, záujmovú /šport, kultúra/ a rekreačnú činnosť. Tiež vytvárame podmienky na vzdelávanie klientov.

Veľkú dôležitosť kladieme na vypracovanie individuálnych plánov a spoluprácu multidisciplinárnych tímov pri napĺňaní cieľov našich klientov. V DSS a ZPB Merema už niekoľko rokov pracuje divadelný súbor, ktorý reprezentuje zariadenie na divadelných súťažiach a festivaloch po celom Slovensku. Klienti Meremy sú členmi športového klubu La Boule Modra, registrovaného v Slovenskej federácie Pétanque a reprezentujú Meremu na turnajoch doma i v zahraničí. Sedem klientov ZPB Merema je zamestnaných v chránených dielňach a 1 na otvorenom trhu práce.

Merema úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, nadáciami, zariadeniami sociálnych služieb a inými organizáciami.