2

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema /ďalej DSS a ZPB Merema/ vznikol v roku 1966 vo Svätom Jure. V priebehu rokov prešiel rôznymi zmenami nasmerovanými k zvýšeniu kvality života ľudí odkázaných na poskytované služby.

Po tridsiatich rokoch pôsobenia, v roku 1996, boli prijímatelia sociálnej služby presídlení do priestorov v Modre HarmóniiZ dôvodu skvalitnenia života prijímateľov sociálnej služby bolo v roku 2003 v Modre –Kráľová zriadené dislokované pracovisko, ktoré je bezbariérové a plne vyhovujúce čiastočne imobilným ľuďom, pre ktorých boli priestory v Harmónii nevyhovujúce. V roku 2012 bolo v Modre – Kráľová a Harmónia vytvorené tréningové zariadenie podporovaného bývania, v ktorom sa pripravilo na samostatnejší život osem prijímateľov sociálnej služby.

V roku 2014 sa DSS a ZPB Merema stal súčasťou  projektu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb na Slovensku. Ide o proces transformácie – prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám, s konečným cieľom ukončenia pôvodných prevádzok  a prechodu osôb z  inštitucionálnych zariadení do sociálnych služieb poskytovaných v komunitnom prostredí. 

DSS a ZPB Merema  v súčasnosti poskytuje  komplexnú  starostlivosť 46 mužom s mentálnym a viacnásobným znevýhodnením,  v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na základe etického a odborného prístupu v priamej nadväznosti s ochranou ľudských práv a základných slobôd. V DSS Merema sa poskytuje  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. V ZPB Merema sa okrem dohľadu poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

Prijímateľom je k dispozícii tiež zdravotná starostlivosť, rehabilitačná a terapeutická (dramatoterapia, arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, Snoezelen terapia, bazálna stimulácia, canisterapia, fytoterapia), činnosť v kreatívnych dielňach (maľba na hodváb a porcelán, výroba mydla, šperkov…) a remeselných dielňach (keramickej a drotárskej). Zabezpečované sú bohaté športové, rekreačné a kultúrno-spoločenské aktivity podľa individuálnych záujmov a potrieb. 

DSS a ZPB Merema dosahuje úspechy vo viacerých oblastiach svojej činnosti. Na trhu práce si našlo uplatnenie osem prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú od roku 2008 úspešne zamestnaní v chránenom pracovisku Musique club galerie a v chránenej dielni Šparmal v Modre. Šesť športovo nadaných prijímateľov je registrovaných v Slovenskej federácii petanque a pod hlavičkou športového klubu La Boule Modra úspešne reprezentujú na mnohých turnajoch po celom Slovensku aj v zahraničí (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko). Ako prostriedok podpory procesu dramatoterapie pôsobí v zariadení divadelný súbor  Agapé, ktorý tvorí 12 talentovaných členov. Divadelné hry, ktoré doposiaľ naštudovali majú svoju jedinečnú výpovednú hodnotu, čo potvrdzujú dosiahnuté úspechy v regionálnych aj celoslovenských divadelných súťažiach.                                                                          

 

 DSS a ZPB Merema 

Merema úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, nadáciami, zariadeniami sociálnych služieb a inými organizáciami.