2

Základné informácie

Názov zariadenia: Centrum sociálnych služieb MEREMA
Sídlo zariadenia: Pri starom mlyne 1, 900 01 Modra
Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Duban, riaditeľ, 0905 401 148, riaditel@merema.sk
IČO: 00654795
DIČ: 2020685667
Celková kapacita: 50 prijímateľov
Telefón: 033/6473601
E-mail: merema@merema.sk
www: www.merema.sk
Názov zriaďovateľa: Bratislavský samosprávny kraj
Kontaktná adresa zriaďovateľa: Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

 

CSS MEREMA (prvotne ÚSS pre mentálne postihnutú mládež)  vzniklo v roku 1966 vo Svätom Jure. V priebehu rokov prešlo  rôznymi zmenami nasmerovanými k zvýšeniu kvality života ľudí odkázaných na poskytované služby.

Po tridsiatich rokoch pôsobenia, v roku 1996, boli prijímatelia sociálnej služby presídlení do priestorov v Modre Harmónii. Z dôvodu skvalitnenia života prijímateľov sociálnej služby bolo v roku 2003 v Modre –Kráľová zriadené dislokované pracovisko. V súčasnom období je procese rekonštrukcie, aby bolo  bezbariérové a plne vyhovujúce čiastočne imobilným ľuďom, pre ktorých by boli priestory v Harmónii nevyhovujúce. V roku 2012 bolo v Modre – Kráľová a Harmónia vytvorené tréningové zariadenie podporovaného bývania, v ktorom sa pripravilo na samostatnejší život osem prijímateľov sociálnej služby. Z dôvodu rekonštrukcie dislokovaného pracoviska  v Modre – Kráľová sú štyria prijímatelia sociálnej služby podporovaného bývania dočasne umiestnení v priestoroch v Modre Harmónii.

V roku 2014 sa vtedajšie DSS a ZPB Merema stalo súčasťou  projektu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb na Slovensku. Ide o proces transformácie – prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám s konečným cieľom ukončenia pôvodných prevádzok  a prechodu osôb z  inštitucionálnych zariadení do sociálnych služieb poskytovaných v komunitnom prostredí. 

CSS Merema  v súčasnosti poskytuje  komplexnú  starostlivosť 44 mužom s mentálnym a viacnásobným znevýhodnením,  v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na základe etického a odborného prístupu v priamej nadväznosti s ochranou ľudských práv a základných slobôd.

Súčasťou CSS MEREMA je komunitné Integračné centrum, zriadené v Modre na Štúrovej ulici. Integračné centrum poskytuje sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, vytvára podmienky na rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť (práca s drôtom, výroba keramiky, maľba, fotografovanie). Súčasťou priestorov je presklená miestnosť – oranžéria, ktorá sa využíva na fytoterapiu, pestovanie a rozmnožovanie rastlín, spracovanie byliniek a na prípravu na povolanie pomocného záhradníka. Priestory slúžia aj ako minigaléria pre výstavy, pracovné porady a literárne či hudobné večery. Integračné centrum môžu využívať aj klienti ostatných župných zariadení, verejnosť a osoby, ktoré sa z dôvodu svojho zdravotného stavu ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Prijímateľom sociálnych služieb  je k dispozícii  zdravotná starostlivosť, rehabilitačná a terapeutická (dramatoterapia, arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, Snoezelen terapia, bazálna stimulácia, canisterapia, fytoterapia), činnosť v kreatívnych dielňach (maľba na hodváb a porcelán, výroba mydla, šperkov…) a remeselných dielňach (keramickej a drotárskej). Zabezpečované sú bohaté športové, rekreačné a kultúrno-spoločenské aktivity podľa individuálnych záujmov a potrieb. 

DSS a ZPB Merema dosahuje úspechy vo viacerých oblastiach svojej činnosti.  Šesť športovo nadaných prijímateľov je registrovaných v Slovenskej federácii petanque a pod hlavičkou športového klubu La Boule Modra úspešne reprezentujú na mnohých turnajoch po celom Slovensku aj v zahraničí (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko). Ako prostriedok podpory procesu dramatoterapie pôsobí v zariadení divadelný súbor  Agapé, ktorý tvorí 8 talentovaných členov. Divadelné hry, ktoré doposiaľ naštudovali, majú svoju jedinečnú výpovednú hodnotu, čo potvrdzujú dosiahnuté úspechy v regionálnych aj celoslovenských divadelných súťažiach.

Primárnym poslaním CSS MEREMA je systematické zabezpečovanie dôstojných, plnohodnotných, na úcte a empatii založených podmienok každodenného života pre prijímateľov, ktorých situácia vyplýva zo stupňa ich zdravotného postihu, zníženej funkčnosti horných a dolných končatín a rôznych zdravotných komplikácií spojených s mentálnym (prípadne ďalším zmyslovým) postihnutím. Nevyhnutným princípom je rešpektovanie individuálnej jedinečnosti každého z nich. 

 

 

 CSS Merema 

CSS Merema úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, nadáciami, zariadeniami sociálnych služieb a inými organizáciami.