Zariadenie podporovaného bývania Merema (ZPB Merema) poskytuje sociálne služby fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby  podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

 

V ZPB Merema sa okrem dohľadu poskytuje:

  • ubytovanie,
  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Utvárajú sa podmienky na:

  • prípravu stravy,
  • upratovanie,
  • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

 

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v ZPB Merema spočíva v usmerňovaní a monitorovaní prijímateľov pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č.4 zákona 448/2008 o sociálnych službách. Dohľad uskutočňuje  inštruktor ZPB. Rozsah dohľadu  je určený v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých obyvateľ ZPB dohľad potrebuje.

Ubytovanie sa poskytuje obyvateľom v dvoch budovách. V hlavnej budove v Modre Harmónii, ktorá je dvojpodlažná je poskytované ubytovanie v dvojposteľových izbách s príslušenstvom. V dislokovanom pracovisku Modra – Kráľová sa poskytuje ubytovanie v samostatnom byte s kuchyňou, kúpeľňou a WC v jedno a dvojposteľových izbách . Vykurovanie a teplá úžitková voda je zabezpečená spoločne s DSS z plynovej kotolne. Výšku mesačnej úhrady prijímateľa sociálnej služby  za ubytovanie stanovuje VZN BSK č. 5/2021 § 5 zo dňa 17.12.2021.

Návštevy môžu obyvatelia ZPB prijímať kedykoľvek, so súhlasom spolubývajúcich a oboznámením / súhlasom inštruktora ZPB.

Sociálne poradenstvo – v rámci sociálneho poradenstva sú prijímateľom, ich rodinným príslušníkom i záujemcom o sociálnu službu v ZPB Merema poskytované informácie na úrovni základného sociálneho poradenstva. Informácie o možnostiach riešenia problémov záujemcom v nepriaznivej sociálnej situácii, zároveň odporúčania a sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci prijímateľom, ich rodinným príslušníkom poskytuje sociálny pracovník.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov poskytujú v ZPB  Merema   inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme obyvateľa ZPB.

Podmienky  na prípravu stravy sú prijímateľom  ZPB Merema   utvárané dvoma spôsobmi. Príprava stravy je umožnená  v kuchyni bytu v ZPB Kráľová pod dohľadom inštruktorov i samostatne, v tréningovej kuchyni  v Harmónii, v kuchynskom kútiku v ZPB v Harmónii alebo možnosťou objednania si stravy od poskytovateľov stravy z blízkeho okolia.

Sociálna rehabilitácia sa poskytuje v ZPB  Merema prijímateľom sociálnej služby na základe Zákona 448/2008 o sociálnych službách. Ide o odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách, ktorú poskytujú prijímateľom inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä prostredníctvom individuálnych plánov (IP).