Zariadenie podporovaného bývania Merema (ZPB Merema) poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby  podľa prílohy č. 3, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

 

V ZPB Merema sa poskytuje:

  •  dohľad,
  • ubytovanie,
  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • utvárajú sa podmienky na prípravu stravy,
  • vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

 

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v ZPB Merema spočíva v usmerňovaní a monitorovaní obyvateľov pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č.4 zákona 448/2008 o sociálnych službách. Dohľad uskutočňuje  inštruktor ZPB. Rozsah dohľadu  je určený v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých obyvateľ ZPB dohľad potrebuje.

Ubytovanie sa poskytuje obyvateľom v dvoch budovách. V hlavnej budove v Modre Harmónii, ktorá je dvojpodlažná je poskytované ubytovanie v dvojposteľových izbách s príslušenstvom. Na detašovanom pracovisku Modra – Kráľová sa poskytuje ubytovanie v samostatnom byte s kuchyňou, kúpeľňou a WC v jedno a dvojposteľových izbách . Vykurovanie a teplá úžitková voda je zabezpečená spoločne s DSS z plynovej kotolne. Výšku mesačnej úhrady prijímateľa sociálnej služby v DSS Merema za ubytovanie stanovuje VZN BSK č. 39/2010 § 30.

Návštevy môžu obyvatelia ZPB prijímať kedykoľvek, so súhlasom spolubývajúcich a oboznámením / súhlasom inštruktora ZPB.

Sociálne poradenstvo – v rámci sociálneho poradenstva sú prijímateľom, ich rodinným príslušníkom i záujemcom o sociálnu službu v ZPB Merema poskytované informácie na úrovni základného sociálneho poradenstva. Informácie o možnostiach riešenia problémov záujemcom v nepriaznivej sociálnej situácii, zároveň odporúčania a sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci prijímateľom, ich rodinným príslušníkom poskytuje sociálny pracovník.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov poskytujú v ZPB  Merema   inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme obyvateľa ZPB.

Podmienky  na prípravu stravy sú obyvateľom  ZPB Merema   utvárané dvoma spôsobmi. Príprava stravy je umožnená  v kuchyni bytu v ZPB Kráľová pod dohľadom inštruktorov i samostatne, v tréningovej kuchyni DSS v Harmónii, v kuchynskom kútiku v ZPB v Harmónii alebo možnosťou objednania si stravy od poskytovateľov stravy z blízkeho okolia.

Sociálna rehabilitácia sa poskytuje v ZPB  Merema prijímateľom sociálnej služby na základe Zákona 448/2008 o sociálnych službách. Ide o odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách, ktorú poskytujú prijímateľom inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä prostredníctvom individuálnych plánov (IP).