Zariadenie podporovaného bývania Merema (ZPB Merema) poskytuje sociálne služby fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení nesk.predp. a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

 V ZPB Merema sa okrem dohľadu poskytuje:

 • ubytovanie,
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Utvárajú sa podmienky na:

 • prípravu stravy,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v ZPB Merema spočíva v usmerňovaní a monitorovaní prijímateľov pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č.4 zákona 448/2008 o sociálnych službách. Dohľad uskutočňuje  inštruktor ZPB. Rozsah dohľadu  je určený v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých obyvateľ ZPB dohľad potrebuje.

 • Ubytovanie 

V súčasnosti (počas rekonštrukcie dislokovaného pracoviska v Modre – Kráľovej) sa poskytuje obyvateľom v sídle poskytovateľa v Modre – Harmónii. V hlavnej budove v Modre Harmónii, ktorá je dvojpodlažná je poskytované ubytovanie v dvojposteľových izbách s príslušenstvom.  Vykurovanie a teplá úžitková voda je zabezpečená spoločne s DSS z plynovej kotolne. Výšku mesačnej úhrady prijímateľa sociálnej služby  za ubytovanie stanovuje VZN BSK č. 5/2021 § 5 zo dňa 17.12.2021.  Návštevy môžu obyvatelia ZPB prijímať kedykoľvek, so súhlasom spolubývajúcich a oboznámením / súhlasom inštruktora ZPB.

 • Sociálne poradenstvo 

Prijímateľom, ich rodinným príslušníkom i záujemcom o sociálnu službu v ZPB Merema sú poskytované informácie na úrovni základného sociálneho poradenstva. Informácie o možnostiach riešenia problémov záujemcom v nepriaznivej sociálnej situácii, zároveň odporúčania a sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci prijímateľom, ich rodinným príslušníkom poskytuje sociálny pracovník.

 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

ZPB  Merema  ju poskytujú inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme prijímateľa sociálnej služby  ZPB.

 • Podmienky  na prípravu stravy 

Príprava stravy je umožnená  pod dohľadom inštruktorov i samostatne, v tréningovej kuchyni  v Harmónii, v kuchynskom kútiku v ZPB v Harmónii alebo možnosťou objednania si stravy od poskytovateľov stravy z blízkeho okolia.

 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Tieto sú rovnako, ako v prípade sociálnej služby v DSS zabezpečované zamestnancami technického a zdravotného úseku. Pranie a žehlenie sa uskutočňuje vo vlastnej práčovni a žehliarni v Harmónii. Údržbu bielizne vykonáva zmluvná čistiareň za úhradu. Opravy a úpravy ošatenia zabezpečujeme vo vlastnej réžii.

 • Sociálna rehabilitácia

V  ZPB  Merema sa prijímateľom sociálnej služby poskytuje na základe Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení nesk. predpisov. Ide o odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách, ktorú poskytujú prijímateľom inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä prostredníctvom individuálnych plánov (IP).

Spokojnosť a dôstojný život prijímateľov sú vnímané ako priorita, všetky snahy smerujú k všestrannému rozvoju osobnosti prijímateľov, k aktívnemu vyhľadávaniu a udržaniu pracovných príležitostí a k maximálnej dosiahnuteľnej miere sociálnej inklúzie užívateľov sociálnej služby. Špecifikom sú prijímatelia v zariadení podporovaného bývania, v prípade ktorých sa snažíme vytvárať životné podmienky, ktoré sú porovnateľné s podmienkami intaktnej populácie. Dôraz je kladený aj na zvyšovanie schopnosti samostatného rozhodovania, samostatnosti a zodpovednosti prijímateľov.