Centrum sociálnych služieb  Merema (ďalej „CSS  Merema“)  poskytuje tieto druhy a formy sociálnej služby:

  • domov sociálnych služieb (§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z.), pobytová forma celoročná (ďalej len „DSS“)
  • zariadenie podporovaného bývania (§ 34 zákona č. 448/2008 Z. z.), pobytová forma celoročná (ďalej len „ZPB“)

V DSS na základe Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine č. 009/2009 zo dňa 22.06.2009 možno poskytovať sociálne služby dospelým s duševnými poruchami a poruchami správania, ako aj kombináciou duševných porúch a porúch správania s telesným postihnutím, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V ZPB  na základe Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine č. 009/2009 zo dňa 22.06.2009 možno poskytovať sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby (Registračná karta) :

  • v DSS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť, utvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí,
  • v ZPB  sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

Forma poskytovanej sociálnej služby v CSS  Merema je celoročná pobytová. Poskytuje sa fyzickým osobám na nasledovných pracoviskách:

DSS

  • pracovisko Pri starom mlyne, Modra – Harmónia – kapacita 22 miest
  • detašované pracovisko, Partizánska 57, Modra – Kráľová – kapacita 20 miest

ZPB

  • pracovisko Pri starom mlyne, Modra – Harmónia – kapacita 4 miesta
  • detašované pracovisko, Partizánska 57, Modra – Kráľová – kapacita 4 miesta

 

 Ako postupovať, keď chcete byť  klientom CSS MEREMA   –  Ako postupovať, keď chcete byť klientom CSS MEREMA_ľahko čitateľný text                                                       

Ak chcete byť klientom CSS Merema, môžete nás kontaktovať telefonicky, písomne (poštou alebo emailom), osobne u nás v CSS Merema alebo priamo podaním žiadosti na BSK, resp. priamo CSS Merema.

Záujemca o sociálnu službu dostane komplexné, dostupné, zrozumiteľné a pravdivé informácie o aktuálnej situácii a podmienkach poskytovania sociálnej služby jemu dostupným a zrozumiteľným spôsobom, podľa jeho  individuálnych potrieb a schopností. Komunikácia prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania.

Postup pri posúdení odkázanosti na sociálnu službu a podávaní žiadosti o poskytovanie sociálnej služby:

1. Fyzická osoba so zdravotným znevýhodnením, resp. s jeho súhlasom jej zákonný zástupca (opatrovník) požiada o POSÚDENIE ODKÁZANOSTI na sociálnu službu Bratislavský samosprávny kraj.  Viac informácií nájdete na tomto odkaze: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

2. Bratislavský samosprávny kraj vydá POSUDOK O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU, v ktorom uvedie stupeň odkázanosti občana (žiadateľa) na pomoc inej fyzickej osoby a druh sociálnej služby, na ktorú je občan odkázaný. Na jeho základe vydá ROZHODNUTIE O ODKÁZANOSTI na sociálnu službu. Po  doručení rozhodnutia občanovi má tento  15 dňovú lehotu na odvolanie. Po márnom uplynutí tejto lehoty si nechá občan na rozhodnutí vyznačiť právoplatnosť – vyznačí ju kompetentný pracovník BSK (odbor sociálnych vecí).  A môžete podať žiadosť  o zabezpečenie poskytovania príslušnej sociálnej služby.

 

3. Ak si občan vyberie CSS Merema ako poskytovateľa sociálnej služby, kópiu právoplatného rozhodnutia  spolu s vyplnenou ŽIADOSŤOU O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY zašle poštou  alebo osobne prinesie do CSS Merema, Pri starom mlyne 1, Modra. Pri osobnom doručení žiadosti mu bude poskytnuté sociálne poradenstvo, v rámci ktorého ho informujeme o poskytovanej službe v podmienkach CSS Merema.  Rovnako urobíme aj v prípade  telefonického a emailového kontaktu so záujemcom alebo žiadateľom o sociálnu službu.  Do žiadosti je potrebné  okrem dátumu dopísať aj rodné číslo žiadateľa, nakoľko táto povinnosť vyplýva z § 8 zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z.

Záujemcom o poskytovanie sociálnej služby v CSS Merema môže byť potenciálny prijímateľ sociálnych služieb alebo jeho zástupca (opatrovník).  Ak budete spĺňať zákonom určené podmienky a súčasne budeme mať v zariadení voľné miesto, o ktoré nebude mať záujem žiadny z čakateľov o umiestnenie, kontaktujeme Vás s cieľom uzavretia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak budeme mať naplnenú kapacitu, resp. nie sú umiestnení všetci žiadatelia z poradia podaných žiadostí, po doručení  žiadosti do CSS Merema  Vám zašleme Oznámenie o zaradení Vašej žiadosti  do evidencie žiadostí o sociálnu službu s prideleným evidenčným číslom žiadosti. Poradie svojej žiadosti si môžete sami kontrolovať na našej stránke v časti Verejné informácieIné dokumenty alebo môžete zatelefonovať na sociálny úsek a informovať sa priamo u sociálneho pracovníka.