Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema (ďalej „DSS a ZPB Merema“)  poskytuje tieto druhy a formy sociálnej služby:

  • domov sociálnych služieb (§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z.), pobytová forma celoročná (ďalej len „DSS“)
  • zariadenie podporovaného bývania (§ 34 zákona č. 448/2008 Z. z.), pobytová forma celoročná (ďalej len „ZPB“)

V DSS Merema na základe Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine č. 009/2009 zo dňa 22.06.2009 možno poskytovať sociálne služby dospelým s duševnými poruchami a poruchami správania, ako aj kombináciou duševných porúch a porúch správania s telesným postihnutím, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V ZPB Merema na základe Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine č. 009/2009 zo dňa 22.06.2009 možno poskytovať sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby (Registračná karta DSS a ZPB Merema) :

  • v DSS Merema sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť, utvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí,
  • v ZPB Merema sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

Forma poskytovanej sociálnej služby v DSS a ZPB Merema je celoročná pobytová. Poskytuje sa fyzickým osobám na nasledovných pracoviskách:

DSS Merema

  • pracovisko Pri starom mlyne, Modra – Harmónia – kapacita 22 miest
  • detašované pracovisko, Partizánska 57, Modra – Kráľová – kapacita 20 miest

ZPB Merema

  • pracovisko Pri starom mlyne, Modra – Harmónia – kapacita 4 miesta
  • detašované pracovisko, Partizánska 57, Modra – Kráľová – kapacita 4 miesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMG0012