Centrum sociálnych služieb poskytuje pobytové sociálne služby DSS a ZPB.

DSS  plní úlohy a činnosti vymedzené zriaďovateľom v Zriaďovacej listine a poskytuje komplexné služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo, 
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie. 

Zabezpečuje sa:

 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení,
 • záujmová činnosť.

Utvárajú sa podmienky na:

 • úschovu cenných vecí

 

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby –  DSS  Merema poskytuje túto službu v súlade s prílohou č. 3 zákona o sociálnych službách a vykonávajú ju  zamestnanci s kvalifikáciou opatrovateľ a zamestnanci úseku sociálno – terapeutického.  Výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu určuje VZN BSK č. 5/2021 § 7 zo dňa 17.12.2021.
 • Sociálne poradenstvo – V rámci sociálneho poradenstva sú prijímateľom, ich rodinným príslušníkom i záujemcom o sociálnu službu v DSS Merema poskytované informácie na úrovni základného sociálneho poradenstva. Informácie o možnostiach riešenia problémov záujemcom v nepriaznivej sociálnej situácii, zároveň odporúčania a sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci prijímateľom a ich rodinným príslušníkom poskytuje sociálny pracovník.
 • Sociálna rehabilitácia – Poskytuje  sa v DSS  Merema prijímateľom sociálnej služby na základe Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Ide o odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť  a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite, ktorú poskytujú prijímateľom inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä prostredníctvom individuálnych plánov  (IP).
 • Ošetrovateľská starostlivosť – V DSS Merema sa poskytuje podľa osobitného predpisu (Zákon č. 578/2004 Z.z.. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti…).Vyhláška  Ministerstva zdrav. Slovenskej republiky č. 109/2009 ustanovuje výber zdravotných výkonov, ktoré v DSS vykonávajú sestry s odbornou spôsobilosťou. Prevádzka na zdravotnom úseku je nepretržitá a riadi ju vedúca zdravotného úseku. Obyvatelia DSS hlásia svoje zdravotné ťažkosti službukonajúcemu personálu zdravotného úseku. Prijímatelia sociálnej služby sú dispenzarizovaní v odborných ambulanciách – psychiatrická, neurologická, stomatologická, diabetologická. Odborní lekári podľa potreby  navštívia obyvateľov v DSS osobne alebo  ich vyšetria  v ambulancii.
 • Ubytovanie  – Poskytuje sa obyvateľom v dvoch budovách. V hlavnej budove v Modre Harmónii, ktorá je dvojpodlažná je poskytované ubytovanie v dvoj, troj a štvorposteľových izbách s príslušenstvom. Dislokované pracovisko Modra – Kráľová je v súčasnosti v procese rekonštrukcie.  Výšku mesačnej úhrady prijímateľa sociálnej služby v DSS Merema za ubytovanie stanovuje VZN BSK č. 5/2021 § 5 zo dňa 17.01.2021. Návštevy svojich príbuzných či priateľov môžu obyvatelia DSS Merema prijímať kedykoľvek, okrem hodín nočného pokoja, t.j. 22:00- 6:00, pokiaľ to prevádzkové podmienky umožňujú. O návšteve musí byť informovaný službukonajúci personál, ktorý je povinný túto skutočnosť zaznamenať do knihy návštev.  Plánovaný pobyt mimo zariadenia na jeden a viac dní hlási prijímateľ/ opatrovník  3 dni vopred vedúcej zdravotného úseku. Prijímateľ/opatrovník  uvedie adresu, na ktorej sa bude prijímateľ počas neprítomnosti nachádzať. Opatrovník svojim podpisom potvrdí, že prijímateľ odišiel zo zariadenia s ním, čím sa zároveň zaručí za jeho bezpečnosť mimo DSS a ZPB Merema.
 • Stravovanie – V DSS Merema sa poskytuje podľa všeobecne platných receptúr a zásad zdravej výživy s prihliadaním na zdravotný stav, vek a požiadavky obyvateľov. Pripravujú sa dva druhy stravy: racionálna a diabetická vo vlastnej kuchyni v hlavnej budove v Modre – Harmónii. Jedálny lístok je vypracovávaný týždenne, prerokovaný v stravovacej komisii, ktorej členom je i zástupca prijímateľov a je zverejnený na www.merema.sk. V rámci celodennej stravy sa v DSS Merema poskytujú: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre diabetika druhá večera. Niektorým prijímateľom sa strava upravuje vzhľadom na ich sťaženú schopnosť prijímať potravu. Stravu pripravuje kvalifikovaný personál a je podávaná v jedálni na prízemí budovy zariadenia pre všetkých obyvateľov DSS. Na detašované pracovisko (pred jeho rekonštrukciou) bola privážaná na základe hygienických noriem a bola pripravovaná a podávaná v priestoroch k tomu účelu určených.  Výšku mesačnej úhrady za stravovanie stanovuje VZN BSK č. 5/2021 § 4 zo dňa 17.12.2021.

Odhlásenie zo stravy sa nahlasuje deň vopred do 9:00 hod. referentovi stravovania. Odnášanie riadu, príborov a stravy z jedálne je nežiadúce. Obyvatelia   môžu svoje požiadavky, návrhy a sťažnosti týkajúce sa stravovacej prevádzky nahlásiť  referentovi stravovania osobne alebo prostredníctvom stravovacej komisie. Môžu využiť aj schránku na pripomienky a sťažnosti, ktorá je umiestnená na prízemí hlavnej budovy v Harmónii.

 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva –  Zabezpečené zamestnancami technického a zdravotného úseku. Pranie a žehlenie sa uskutočňuje vo vlastnej práčovni a žehliarni v Harmónii.  Údržbu bielizne vykonáva zmluvná čistiareň za úhradu. Opravy a úpravy ošatenia zabezpečujeme vo vlastnej réžii.
 • Osobné vybavenie obyvateľa DSS Merema – Predstavuje  ho ošatenie, obuv a veci osobnej potreby, ktoré sú zabezpečované hromadnými i individuálnymi nákupmi podľa ich potrieb a želaní z ich finančných prostriedkov. Osobné vybavenie eviduje sociálny pracovník na osobných kartách.
 • Rozvoj pracovných zručností –DSS Merema poskytuje prijímateľom priestor na osvojenie a rozvoj pracovných návykov. Vychádza z ich zostatkového pracovného potenciálu. Cieľom pracovnej terapie je obnova, udržiavanie a rozvoj fyzických, pracovných a mentálnych schopností prijímateľov sociálnej služby a ich začlenenie do spoločnosti. Inštruktori pracovnej terapie vychádzajú z  fyziologických funkcií prijímateľov, na základe ktorých dochádza k voľbe vhodnej činnosti, stupňu možného zaťaženia a k stanoveniu primeranej doby trvania pracovných aktivít. Rozvoj pracovných zručností je realizovaný  pondelok – piatok od 9:00 do 15:00 pod kvalifikovaným vedením odborných zamestnancov, spĺňajúcich požiadavku vzdelania v súlade so zákonom.
 • Záujmová činnosť  – Obyvateľom DSS Merema je poskytovaná v súlade s ich záujmami, koníčkami a obľúbenými aktivitami v  športovej, umeleckej, rekreačnej a kultúrno-spoločenskej oblasti. Realizujú ju v súčinnosti s inštruktormi sociálnej rehabilitácie v poobedňajších hodinách a cez víkendy podľa ročného plánu aktivít. Záznamy o záujmových aktivitách sú evidované a pravidelne vyhodnocované v individuálnych plánoch  a v príslušnej dokumentácii. Fotodokumentácia a záznamy z aktivít sú archivované na CD/ DVD nosičoch. Použité v prípade prezentácie a propagácie zariadenia so súhlasom prijímateľa a jeho opatrovníka  v súlade s nariadením GDPR.
 • Úschova cenných vecí – V DSS Merema sa podmienky na úschovu cenných vecí utvárajú v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. Ak o túto službu prijímateľ sociálnej služby alebo jeho zákonný zástupca požiada, sociálny pracovník zabezpečí úschovu cenných vecí. Obyvatelia zariadenia si môžu cenné veci a vkladné knižky uschovať v  trezore zariadenia, o čom im je vystavený doklad o úschove (záložný list). Za veci, ktoré si klient ponechá u seba a nedá si ich do úschovy, zariadenie nezodpovedá. Predmety dané do úschovy zariadenia sa vydávajú klientovi na jeho požiadanie kedykoľvek, avšak výlučne len za prítomnosti sociálnej pracovníčky.