DSS Merema poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa        prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo, 
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie. 

Zabezpečuje sa:

 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení,
 • záujmová činnosť.

Utvárajú sa podmienky na:

 • úschovu cenných vecí.

 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – DSS  Merema poskytuje túto službu v súlade s prílohou č. 3 o sociálnych službách a vykonávajú ju  zamestnanci s kvalifikáciou opatrovateľ a zamestnanci úseku sociálno – terapeutického.  Výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu určuje VZN BSK č. 5/2021 § 7 zo dňa 17.12.2021.

Sociálne poradenstvo – v rámci sociálneho poradenstva sú prijímateľom, ich rodinným príslušníkom i záujemcom o sociálnu službu v DSS Merema poskytované informácie na úrovni základného sociálneho poradenstva. Informácie o možnostiach riešenia problémov záujemcom v nepriaznivej sociálnej situácii, zároveň odporúčania a sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci prijímateľom, ich rodinným príslušníkom poskytuje sociálny pracovník.

Sociálna rehabilitácia sa poskytuje v DSS  Merema prijímateľom sociálnej služby na základe Zákona 448/2008 o sociálnych službách. Ide o odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť  a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite, ktorú poskytujú prijímateľom inštruktori sociálnej rehabilitácie najmä prostredníctvom individuálnych plánov  (IP).

Ošetrovateľská starostlivosť sa v DSS Merema poskytuje podľa osobitného predpisu ( Zákon č. 578/2004 Z.z.. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti…).Vyhláška  Ministerstva zdrav. Slovenskej republiky č. 109/2009 ustanovuje výber zdravotných výkonov, ktoré v DSS vykonávajú sestry s odbornou spôsobilosťou. Prevádzka na zdravotnom úseku je nepretržitá a riadi ju vedúca zdravotného úseku. Obyvatelia DSS hlásia svoje zdravotné ťažkosti službukonajúcemu personálu zdravotného úseku. Prijímatelia sociálnej služby sú dispenzarizovaní v odborných ambulanciách – psychiatrická, neurologická, stomatologická, diabetologická. amb. Odborní lekári podľa potreby  navštívia obyvateľov v DSS osobne alebo  sú vyšetrovaní v ambulancii.

Ubytovanie sa poskytuje obyvateľom v dvoch budovách. V hlavnej budove v Modre Harmónii, ktorá je dvojpodlažná je poskytované ubytovanie v dvoj, troj a štvorposteľových izbách s príslušenstvom. Na dislokovanom pracovisku Modra – Kráľová sa poskytuje ubytovanie v štvorposteľových izbách bez príslušenstva, hygienické zariadenia sa nachádzajú v priľahlých priestoroch. Vykurovanie a teplá úžitková voda je zabezpečená z vlastnej plynovej kotolne. Výšku mesačnej úhrady prijímateľa sociálnej služby v DSS Merema za ubytovanie stanovuje VZN BSK č. 5/2021 § 5 zo dňa 17.01.2021. Návštevy svojich príbuzných či priateľov môžu obyvatelia DSS Merema prijímať kedykoľvek, okrem hodín nočného pokoja, t.j. 22:00- 6:00, pokiaľ to prevádzkové podmienky umožňujú. O návšteve musí byť informovaný službukonajúci personál, ktorý je povinný túto skutočnosť zaznamenať do knihy návštev.  Plánovaný pobyt mimo zariadenia na jeden a viac dní hlási prijímateľ / opatrovník  3 dni vopred vedúcej zdravotného úseku. Prijímateľ/opatrovník  uvedie adresu, na ktorej sa bude počas neprítomnosti nachádzať. Opatrovník svojim podpisom potvrdí prevzatie obyvateľa, čím sa zároveň zaručí za jeho bezpečnosť mimo DSS a ZPB Merema.

Stravovanie sa v DSS Merema poskytuje podľa všeobecne platných receptúr a zásad zdravej výživy s prihliadaním na zdravotný stav, vek a požiadavky obyvateľov. Pripravujú sa dva druhy stravy: racionálna a diabetická vo vlastnej kuchyni v hlavnej budove v Modre – Harmónii. Jedálny lístok je vypracovávaný týždenne, prerokovaný v stravovacej komisii, ktorej členom je i zástupca prijímateľov a je zverejnený na www.merema.sk. V rámci celodennej stravy sa v DSS Merema poskytujú: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre diabetika druhá večera. Niektorým prijímateľom sa strava upravuje vzhľadom na ich sťaženú schopnosť prijímať potravu. Stravu pripravuje kvalifikovaný personál a je podávaná v jedálni na prízemí budovy zariadenia pre všetkých obyvateľov DSS. Na detašované pracovisko je privážaná na základe hygienických noriem a je pripravovaná a podávaná v priestoroch k tomu účelu určených.  Výšku mesačnej úhrady za stravovanie stanovuje VZN BSK č. 5/2021 § 4 zo dňa 17.12.2021.

Odhlásenie zo stravy sa musí nahlásiť deň vopred do 9:00 hod. referentovi stravovania. Odnášanie riadu, príborov a stravy z jedálne nie je povolené. Obyvatelia svoje požiadavky, návrhy a sťažnosti týkajúce sa stravovacej prevádzky môžu nahlásiť  referentovi stravovania osobne alebo prostredníctvom stravovacej komisie. Môžu využiť aj schránku na pripomienky a sťažnosti, ktorá je umiestnená na prízemí hlavnej budovy v Harmónii a v Kráľovej.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečené zamestnancami technického a zdravotného úseku. Pranie a žehlenie sa uskutočňuje vo vlastnej práčovni a žehliarni v Harmónii i v Kráľovej. Údržbu bielizne vykonáva zmluvná čistiareň za úhradu. Opravy a úpravy ošatenia zabezpečujeme vo vlastnej réžii.

Osobné vybavenie obyvateľa DSS Merema je ošatenie, obuv a veci osobnej potreby, ktoré sú zabezpečované hromadnými i individuálnymi nákupmi podľa ich potrieb a želaní z vlastných finančných prostriedkov. Osobné vybavenie eviduje sociálny pracovník na osobných kartách.

Rozvoj pracovných zručností v DSS Merema poskytuje prijímateľom priestor na osvojenie si a rozvoj pracovných návykov. Vychádza z ich zostatkového pracovného potenciálu. Cieľom pracovnej terapie je obnova, udržiavanie a rozvoj fyzických, pracovných a mentálnych schopností prijímateľov sociálnej služby a ich začlenenie do spoločnosti. Inštruktori pracovnej terapie vychádzajú z  fyziologických funkcií prijímateľov, na základe ktorých dochádza k voľbe vhodnej činnosti, stupňu možného zaťaženia a k stanoveniu primeranej doby trvania pracovných aktivít. Rozvoj pracovných zručností je realizovaný  pondelok – piatok od 9:00 do 15:00 pod kvalifikovaným vedením odborných zamestnancov, spĺňajúcich požiadavku vzdelania v súlade so zákonom.

Záujmová činnosť je obyvateľom DSS Merema poskytovaná v súlade s ich záujmami, koníčkami a obľúbenými aktivitami v  športovej, umeleckej, rekreačnej a kultúrno-spoločenskej oblasti. Realizujú ju v súčinnosti s inštruktormi sociálno-terapeutického úseku v poobedňajších hodinách a cez víkendy podľa ročného plánu aktivít. Záznamy o záujmových aktivitách sú evidované a pravidelne vyhodnocované v IP a v príslušnej dokumentácii. Fotodokumentácia a záznamy z aktivít sú archivované na CD/ DVD nosičoch. Použité v prípade prezentácie a propagácie zariadenia so súhlasom zákonného zástupcu v súlade s nariadením GDPR.

V DSS Merema sa podmienky na úschovu cenných vecí utvárajú v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. Ak o túto službu prijímateľ sociálnej služby alebo jeho zákonný zástupca požiada, sociálny pracovník zabezpečí úschovu cenných vecí. Obyvatelia zariadenia si môžu cenné veci a vkladné knižky uschovať v  trezore zariadenia, o čom im bude vystavený doklad o úschove (záložný list). Za veci, ktoré si klient ponechá u seba a nedá si ich do úschovy, zariadenie nezodpovedá. Predmety dané do úschovy zariadenia sa vydávajú klientovi na jeho požiadanie kedykoľvek, výlučne len za prítomnosti sociálnej pracovníčky.