Transformačný proces (deinštitucionalizácia) DSS a ZPB MEREMA

Transformačný proces (deinštitucionalizácia) DSS a ZPB MEREMA

posted in: Aktuality, Press | 0

            Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA sa stal súčasťou procesu transformácie sociálnych služieb na Slovensku, cieľom ktorého  je začlenenie zdravotne znevýhodnených ľudí do komunity, vytvorenie domáceho prostredia, rozvíjanie a rešpektovanie ich citového života  a umožnenie nadväzovania priateľských medziľudských vzťahov v novovzniknutom prostredí.

V minulosti bola inštitucionálna starostlivosť považovaná za najlepší a adekvátny spôsob starostlivosti o ľudí s rôznymi potrebami podpory. Rôzne medzinárodné štúdie jasne dokázali, že inštitucionálna starostlivosť  vykazuje horšie výsledky z hľadiska kvality života v porovnaní so službami poskytovanými v komunite (v domácnostiach a v bytoch v bežnom prostredí). Inštitucionálna starostlivosť sa často stáva celoživotným sociálnym vylúčením a segregáciou. Podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a iným ľudskoprávnym nástrojom sa inštitucionalizácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb považuje za zlú stratégiu. Naša republika započala v rámci Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike proces transformácie spôsobu poskytovania sociálnych služieb tým, že postupne nahrádza časť svojich inštitucionálnych zariadení zariadeniami poskytujúcimi služby v komunite. Jedným z týchto zariadení sa stal DSS a ZPB MEREMA.

            Deinštitucionalizáciu vnímame v súčasnej spoločenskej situácii ako nevyhnutnú podmienku naplnenia úloh a cieľov, ktoré stoja pred celou oblasťou sociálnych služieb. Sociálne služby sú založené na rešpektovaní dôstojnosti a hodnoty všetkých ľudí, inštitucionálna starostlivosť ale do istej miery dôstojnosť odopiera, pretože vytvára pevné, hierarchizované štruktúry a vedie klientov k tomu, aby dodržiavali stanovenú rutinu bez ohľadu na ich záujmy a potreby. Princípom sociálnej práce zodpovedajú skôr služby poskytované priamo v komunite. Domnievame sa, že takéto služby podporujú samostatnosť klientov a ich integráciu tým, že s každým klientom zaobchádzajú ako s plnohodnotným jedincom, ktorý má vlastné potreby, preferencie, silné a slabé stránky. Zmena, ktorú hodláme realizovať má obmedziť príchod ďalších klientov do zariadenia ústavného typu. Transformáciou poskytneme súkromie a možnosť voľby každému klientovi. Chceme, aby klienti mohli prežiť svoj život inak, aby mohli v domácnostiach žiť ako ktorýkoľvek iný občan a člen spoločnosti, aby sa mohli o svoju domácnosť starať a tráviť voľný čas podľa svojich predstáv. Chceme dať našim klientom novú perspektívu, účasť na bežnom živote spoločnosti, pocit slobody a sebestačnosti.

            .

Leave a Reply